VEEHÜGIEEN

Kasutatud lühendid

 

CFU               kolooniat moodustav ühik

DALY             töövõimetuse eluaastad

DNA               desoksüribonukleiinhape

EIA                 ensüümne immunosorptsioonianalüüs

ELISA            ensüümipõhine immunosorptsioonianalüüs

F-RNA           F-spetsiifiline ribonukleiinhape

HACCP         kriitiliste kontrollpunktide ohuanalüüs

HPC               heterotroofide üldarv (heterotrophic plate count)

IFA                  immunofluorestsentsanalüüs

ISO                 Rahvusvaheline Standardiseerimise Organisatsioon

KA                  kontsentratsioon-aeg

log10               logaritmiline skaala

LTTC             laktoos-trifenüül-tetrasooliumkloriid

MF                  membraanfiltratsioon

NATO             Põhja-Atlandi Kaitseorganisatsioon

NV                  noroviirused

PCR               polümeraasahelreaktsioon

ppm               osakest miljoni osakese kohta (pats per million)

RNA               ribonukleiinhape

RO                  pöördosmoos (reverse osmosis)

RT-PCR         pöördtranskriptaas-polümeraasahelreaktsioon

US EPA         Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuur

UV                  ultraviolett

WHO              Maailma Tervishoiuorganisatsioon

WSP              veeohutuse plaan (water safety plan)

 << tagasi / edasi >>